Discontinued

4 +
Model R3016
Kleuren

CareSystem support arm, fixed height

4 +
Model R3018
Kleuren

CareSystem support arm, fixed height

1 +
Model R4540
Kleuren

4 +
Model R5015
Kleuren

CareSystem folding seat, fixed height

4 +
Model R6010
Kleuren

CareSystem backrest, fixed height

4 +
Model R6513
Kleuren

CareSystem backrest, sideways adjustable

4 +
Model R7010
Kleuren

CareSystem shower seat 310, fixed height